Teenindustingimused

 1. Läänemaa Veoautokeskuse (LVAK) kohustused:
  1.1 Müüa varuosi, teostada veokitele tehnilst hooldust ja jooksvat remonti ning garantiiremonti kooskõlas kliendi poolse tellimusega.
  1.2 Hoolduse ja remondi käigus, vahetab LVAK vajadusel sõiduki remontimiseks vajalikud varuosad, sõlmed ja agregaadid, kasutades ainult kvaliteetseid varuosi.
  1.3 Teenuse osutamiseks vormistatakse iga konkreetse sõiduki kohta töökorraldus, kus märgitakse kliendi andmed, sõidukit iseloomustavad andmed, teostatavaid töid iseloomustavad andmed ja kliendi allkiri.
  1.4 Tööde teostamine toimub töökorralduse alusel.
  1.5 Täiendavate tööde teostamine.


 2. Kliendi kohustused
  2.1 Tooma sõiduki LVAK töökotta hooldusesse või remonti eelnevalt pestult. LVAK-l on õigus keelduda teenuse osutamisest eelnevalt pesemata sõidukile. Eelnevalt pesemata sõidukitele rakendatakse teenuse hinna määramisel hinnakirjajärgsele töötunni hinnale koefitsenti 1,5.
  2.2 Tooma sõiduki LVAK töökotta hooldusesse või remonti nii, et kabiinis ei oleks lahtiseid esemeid ning külmik oleks välja lülitatud. LVAK ei vastuta kliendi sõidukis olevate lahtiste esemete säilimise ja nende poolt põhjustatud võimalike kahjude eest.
  2.3 Teavitama tellimuse esitamisel LVAK-d, kui soovib tellimuse täitmise käigus väljavahetatavad varuosad tagasi saada. Sellisel juhul kohustub LVAK säilitama nimetatud varuosi sõiduki üleandmiseni kliendile. Vastasel juhul utiliseeritakse väljavahetatavad varuosad vastavalt Eesti Vabariigi Jäätmeseadusele. Kliendile ei tagastata remondifondi varuosasid või, kui oleme kohustatud tagastama müüjale vana korpuse. Korpus tagastatakse kliendile vaid ette teatades lisatasu eest, mis on määratud varuosa müüja poolt.
  2.4 Tasuma LVAK poolt teostatud teenuste eest tähtaegselt.
  2.5 Klient on kohustatud enne tellimuse esitamist tutvuma eelnevalt LVAK hinnakirjaga.
  2.6 Kui teenuse osutamise käigus ilmneb sõidukil varjatud defekte, mida ei olnud võimalik ette näha või muid kaasnevaid lisatöid, mistõttu rikke kõrvaldamiseks tuleb teostada täiendavaid töid suuremas ulatuses kui töökorralduses kokkulepitud lisatööde maksimaalne maksumus või varuosade, agregaatide loetelu ei ole piisav antud rikke kõrvaldamiseks, peab LVAK sellest klienti suuliselt või kirjalikult informeerima.
  2.7 Klient peab 2 tunni jooksul alates LVAK poolsest teavitamisest otsustama ja LVAK’ga kooskõlastama edasise remondiprotsessi täieliku lõpetamise või lõpetamise tööde teatud faasis. Kui klient ei informeeri LVAK’t 2 tunni jooksul edasise teenuse osutamisest või kui kliendi otsusest tulenevalt ja kliendist lähtuvatel asjaoludel seisab kliendi sõiduk LVAK töökojas enam kui 2 tundi alates kliendi vastavasisulisest teavitamisest LVAK poolt, ilma et LVAK’l oleks võimalik teenuse edasise osutamise jätkamine on klient kohustatud tasuma LVAK’le sõiduki hoidmise eest LVAK töökojas seisutunni hinda, või liikumisvõimetu sõiduki töökojast väljapukseerimise tasu, millede suurus on sätestatud LVAK hinnakirjas. Remondiprotsessi lõpetamisel tööde teatud faasis kliendi ja LVAK vastastikusel kokkuleppel on klient siiski kohustatud LVAK’le tasuma lisatööde vajaduse selgumiseni teostatud tööde ja paigaldatud varuosade, sõlmede, agregaatide ning materjalide eest, kuid mitte rohkem kui esialgselt kokku lepitud summas. Lisaks on klient kohustatud tasuma LVAK’le liikumisvõimetu sõiduki töökojast välja pukseerimise tasu.

 3. Sõiduki üleandmine
  3.1 Töö valmimisel on LVAK kohustatud sellest klienti informeerima ja teatama tähtaja, mille jooksul peab klient sõidukile järgi tulema ja ära viima. Kui klient kokkulepitud tähtajal sõidukit ära ei vii, läheb asja juhusliku hävimise risk kliendile.
  3.2 Sõiduki üleandmisel on klient kohustatud viivitamata osutatud teenuse üle vaatama. Klient peab viivitamatult teenuse mittevastavusest teatama LVAK töökoja meistrile.

 4. Pandiõigus
  4.1 LVAK’l on lepingust tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus tema valduses olevatele kliendi sõidukitele, millele LVAK on teenust osutanud, kuni kliendi poolt teenuse osutamise tasu tasumiseni’le.

 5. Omandireservatsioon
  5.1 Sõidukitele LVAK poolt paigaldatavad varuosad, sõlmed ja agregaadid on LVAK omandus kuni nende täieliku tasumiseni kliendi poolt.

 6. Hind, maksmise kord
  6.1 Klient on kohustatud LVAK’le maksma osutatud teenuste eest tasu. 6.2 Tasu suurus sõltub osutatud teenuse maksumusest. Tasumine toimub LVAK hinnakirja alusel. Klient kinnitab, et on tutvunud LVAK hinnakirjaga ja iga tellimuse esitamisel tutvub eelnevalt kehtiva hinnakirja sisuga.
  6.3 Hinnad on toodud ilma käibemaksuta. Arvete esitamisel liidetakse hinnale EV kehtiv käibemaks.
  6.4 Klient on üldjuhul kohustatud teenuse hinna tasuma koheselt peale arve väljastamist. Arve väljastatakse pärast teenuse osutamist posti, faksi või e-maili teel.
  6.5 Lepingulistel klientidel on maksetingimused määratletud kliendilepinguga.
  6.6 Teenuse eest tasumisega viivitamisel on LVAK’l õigus nõuda kliendilt viivist 0,5% päevas tasumata summa ulatuses, samuti on LVAK’l õigus kasutada teisi kohustuse rikkumisest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

 7. Vastastikuste lahkhelide lahendamine
  7.1 Vastastikused lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel või kostja asukohajärgses kohtus EV seadusandluse ja käesoleva lepingu alusel.